นายวัชระ   ชมภูษี
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยสายตรวจปราบปรามจังหวัดตาก จำนวน 2 สาย และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 สาย

อำนาจหน้าที่
กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัยากร
ดำเนินการตรวจป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายป่าไม้
ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ติดตามผลการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม จัดทำรายงานสถิติผลคดี
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0-5551-1142 แฟกช์ 0-5551-1142