นายธีร์ศักดิ์ ราชิวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสนาม เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมเป็นพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสม
หามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตาก
และร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ...
 
นายธีร์ศักดิ์ ราชิวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยงานสนาม พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ในสังกัดสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีปลงผม
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ...
 
นายธีร์ศักดิ์ ราชิวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสนามและเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
...
 
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก...
นายบพิตร ปิงโสภา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ
กิจกรรมปลูกป่าหวาย ของโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์
และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์
พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ท้องที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นายธีร์ศักดิ์ ราชิวงค์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
 
 
 
23 พฤษภาคม 2562
เวลา 11 นาฬิกา 26 นาที

วีดีทัศน์
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ความเป็นมาและ
ผลงานจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

 

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 801 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th