กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า
(Scout Ranger) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล เข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่ ขสป.ทุ่งใหญฯ
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษ ให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานวิชาการ ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
หมู่ที่ ๔ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๖๕ คน

กิจกรรมสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗) ในท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ดำเนินการ โดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยจัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสารแจกแผ่นพับกิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านเชิงคีรี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกับประชาสัมพันธ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านอุทิศป่าไม้ ๔  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษ ให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับ กิจกรรมเรดด์พลัส(REDD Plus) (สำหรับชุมชน)ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานวิชาการร่วมกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๙  เมษายน ๒๕๕๗  
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

กลุ่มงานวิชาการร่วมจัดนิทรรศการในรางการส่งเสริมการอ่าน
พัฒนาปัญญา ๒ เมษา “ วันรักการอ่าน “ ๒๕๕๗   
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตาก
ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 
ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
 

กลุ่มงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

กลุ่มงานวิชาการ นำข้าราชการบรรจุใหม่ศึกษาดูงาน กิจกรรมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ท้องที่ตำบลนาเชิงคีรี (รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงานวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส ความหลากหลายทางชีวภาพและงานวิจัยด้านป่าไม้ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก
การจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ วัดเชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (นาย ไพฑูรย์ ตนพยอม)
ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธานพิธีเปิด
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลช่องแคบ
หมู่ที่ ๗  ตำบลช่องแคบ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ออกสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่
ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และแจกถุงผ้า RDEE Plus ลดภาวะโลกร้อน
นายกุศล สุวรรณาภรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ่วมกับเจ้าหน้าที่
ออกสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย เมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๖

ร่วมกิจกรรมนันทนาการในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ค่ายเยาวชนต้นน้ำ รุ่นที่ ๑๔ วันที่ ๒๗-๒๘  มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ออกสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าถ้ำเจ้าราม  จังหวัดสุโขทัยเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมฐานข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
โดยเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑
ตำบลห้วยยะอุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (Redd Plus)ทำการออกสำรวจ
เพื่อรวบรวมข้อมมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้านในท้องที่ รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ให้บริการเข้าใช้สถานที่เพื่อเข้าฝึกอบรม โดย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

ครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก
ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การออกตรวจติดตามงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อ มกราคม ๒๕๕๖

การออกสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน
โครงการเรดด์พลัส(REDD Plus) ท้องที่จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

จัดทำห้องสมุดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

โครงการเรดด์พลัส,งานบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และงานวิจัยด้านป่าไม้  วันคุ้มครองสัตว์ป่า
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และงานตากสินราชานุสรณ์
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๓ มกราคม ๒๕๕๖