นายสุรกานต์ เรืองอักษร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 
 
 
1 กรกฎาคม 2563
เวลา 13 นาฬิกา 53 นาทีกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ได้จัดทำต้นไม้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคคลทั่วไป
ในช่วงวิกฤติโควิค19 (COVID-19) โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภค
กล้าไม้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องต่างๆ..
.
กลุ่มงานวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กลุ่มงานวิชาการ ได้ออกสำรวจวางแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ(เตรียมการ)
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ให้กับเยาวชน ด้านระบบนิเวศป่าไม้
รุ่นที่๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงานวิชาการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ค.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
กลุ่มงานวิชาการ งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ออกปฏิบัติงานสำรวจ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรป่าไม้ ณ ท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร(ด้านตะวันออก) อ.อุ้มผาง จ. ตาก
กลุ่มงานวิชาการ ออกประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
สำรวจทรัพยากรป่าไม้ ทำการสำรวจ
กลุ่มแปลงตัวอย่างจำนวน ๖ แปลง
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑