กลุ่มงานวิชาการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ค.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
กลุ่มงานวิชาการ งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ออกปฏิบัติงานสำรวจ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรป่าไม้ ณ ท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร(ด้านตะวันออก) อ.อุ้มผาง จ. ตาก
กลุ่มงานวิชาการ ออกประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
สำรวจทรัพยากรป่าไม้ ทำการสำรวจ
กลุ่มแปลงตัวอย่างจำนวน ๖ แปลง
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า
(Scout Ranger) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล เข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษ ให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานวิชาการ ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
หมู่ที่ ๔ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๖๕ คน

กิจกรรมสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗) ในท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ดำเนินการ โดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยจัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสารแจกแผ่นพับกิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านเชิงคีรี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกับประชาสัมพันธ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านอุทิศป่าไม้ ๔  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษ ให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอเเจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ขอเเจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖
เเจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ได้ทางเวปไซต์..
ขอเเจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า
เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
                  
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมควมพร้อมรองรับ
กิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖
คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานฯ
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

 

นายสุรกานต์ เรืองอักษร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 
 
 
8 กรกฎาคม 2562
เวลา14 นาฬิกา 25 นาที