กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ให้กับเยาวชน ด้านระบบนิเวศป่าไม้
รุ่นที่๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม
กลุ่มงานวิชาการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ค.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
กลุ่มงานวิชาการ งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ออกปฏิบัติงานสำรวจ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรป่าไม้ ณ ท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร(ด้านตะวันออก) อ.อุ้มผาง จ. ตาก
กลุ่มงานวิชาการ ออกประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล
สำรวจทรัพยากรป่าไม้ ทำการสำรวจ
กลุ่มแปลงตัวอย่างจำนวน ๖ แปลง
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า
(Scout Ranger) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล เข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย จัดงานนิทรรศการวิชาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษ ให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานวิชาการ ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
หมู่ที่ ๔ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๖๕ คน

กิจกรรมสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗) ในท้องที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ดำเนินการ โดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยจัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทำเอกสารแจกแผ่นพับกิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านเชิงคีรี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกับประชาสัมพันธ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดงานนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จัดทำเอกสาร แจกแผ่นพับ กิจกรรมการพับกระดาษให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านอุทิศป่าไม้ ๔  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสุรกานต์ เรืองอักษร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 
 
 
11 ตุลาคม 2562
เวลา11 นาฬิกา 25 นาที