หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์การ หลักสูตรการฝึกอบรม เวปบอร์ด


นางยุพา ด้วงโยธา
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมที่ 5(ตาก)


ข้อมูลองค์การ
โครงสร้างบุคลากร
สถานที่ตั้ง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อาคารสถานที่
บ้านพักรับรอง
การบริการ
การจัดการความรู้ (km)

เวป อส.
เวป สบอ.14 (ตาก)

โครงสร้างองค์การ
 
    ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 5
( ตาก )
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
 
 
   
 
   
 
 
  1. งานธุรการ
 
  1. งานพัฒนาหลักสูตร
 
 
   
 
   
 
 
  2. งานการเงินและบัญชี
 
  2. งานวิจัยติดตามและประเมินผล
 
 
   
 
   
 
 
  3. งานพัสดุ อาคาร สถานที่
 
  3. งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการวิชาการ  
   
 
   
 
 
  4. งานยานพาหนะ
 
  4. งานประสานและจัดฝึกอบรม
 
 
   
 
   
 
 
  5. งานรักษาความปลอดภัย
 
  5. งานบริการอาหาร
 
 
   
 
   
 
 
  6. งานเพาะชำกล้าไม้และตกแต่งสถานที่   6. งานบริการที่พัก
 
 
       
 
 
      7. งานโสตทัศนูปกรณ์