โครงสร้างการบริหารงานโครงการ
 
นายนรินทร์ สุนันต๊ะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์
                           
                 
 
นายสมหมาย โสไชสง
พนักงานราชการ ประจำโครงการฯ
     
นายสุนทร เครือยา
พนักงานราชการ ประจำโครงการฯ