โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
(โครงการ จคพ.)

ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 มิถุนายน 2537 (อนุมัติหลังจากดำเนินการแล้ว) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2535–2538
เป้าหมาย คือ ดำเนินการอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ้งใหญ่นเรศวร 2 หมู่บ้านและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง 6 หมู่บ้าน ออกมาอยู่ในพื้นที่โครงการซึ่งมีพื้นที่รองรับที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ติดต่อกับพื้นที่โครงการพพพ.
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในท้องทของอำเภอพบพระ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด) และกรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
เป็นเวลา 30 ปีเนื้อที่รวม 29,155 ไร่ โดยได้ ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในพื้นที่โครงการอีก 5 หมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า หมู่บ้านรวมไทยพัฒนา
ที่ 15 – 19

        ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม ในปี 2545 งบประมาณและกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี
 งบประมาณ 2546 ทั้งหมดของกรมป่าไม้ โดยโอนให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีสำนักบริหารจัดการในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ เป็นหน่วยปฏิบัติ และดำเนินการและกรมป่าไม้ได้มีหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0703.6/ 2577 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546
เรื่องแนวทางฏิบัติเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดตากประสาน และอำนวยความสะดวกให้กับ
สำนักบริหารจัดการ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 12 เข้าไป ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด ซึ่งสำนักบริหาร จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน
คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 (ตาก)

วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
  เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรมีจิตสำนึก มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้
  เพื่อให้ราษฎรชาวเขาในพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่า ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากสวนป่า
  เพื่อรักษาสภาพสมดุลของธรรมชาติ
  เพื่อเป็นการสร้างแนวกันชนระหว่างป่าธรรมชาติ กับพื้นที่จัดสรรและทำกินของราษฎรให้เห็นเด่นชัด ป้องกันการบุกรุกป่าธรรมชาติ
  เพื่อให้ราษฎรมีไม้สำหรับใช้สอยอย่างเพียงพอ
  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้โตช้าและโตเร็วที่ใช้ปลูกในพื้นที่โครงการและเป็นข้อมูลส่งเสริมให้ราษฎรได้ปลูกทั่วไป

ที่ตั้งโครงการ 
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก