อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
   
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน       จำนวน              1        คน
พนักงานราชการ                           จำนวน              2        คน
                                                       รวม                   3        คน