รวมภาพกิจกรรมงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมงานอำนวยการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  จำนวน 1 งาน

กิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชน  จำนวน 1 งาน

กิจกรรมงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน  จำนวน 1 งาน/ 60,000 กล้า

กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  จำนวน 1 งาน

กิจกรรมปลูกป่าหวาย  จำนวน 100 ไร่

กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย จำนวน 30,000 กล้า

กิจกรรมแนวกันไฟ  จำนวน  160 กิโลเมตร

กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี จำนวน 200 ไร่

กิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย  จำนวน 150 ไร่

กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าหวาย อายุ 2- 6 ปี จำนวน 250 ไร่