โครงสร้างการบริหารงาน
                                 
นายปัญญา  ถนอมทรัพย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดตาก
                                 
                       
 
นายนรินทร์ สุนันต๊ะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายศักดา  แก้วมรกต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายสายชล  วงษ์เมือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายสงัด  โรจนติรนันท์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายมานิตย์  วโรดมบัณฑิต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน