โครงสร้างการบริหารงาน
     
นายสมพร  งาเนียม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านมะโอโค๊ะ
     
       
     
   
นายดิเรก  ลายเสือ
พนักงานราชการ ประจำโครงการ