อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
     
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   จำนวน       1       คน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน จำนวน       5       คน
ลูกจ้างประจำ                        จำนวน      1       คน
                                            รวม          7      คน