โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สืบเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานของราชการหลายหน่วยงาน เข้าไปให้การส่งเสริม และ สนับสนุน ให้ชุมชนเข้าอยู่ในเขตป่าตามโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งโครงการ จัดการคนกับป่าตามแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่ดิน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จนปรากฏว่ามีแบบอย่างของชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ควรนำ มาเผยแพร่ให้ชุมชนอื่น ได้เป็นตัวอย่างต่อไป ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชนและราชการท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ขึ้นโดยเน้นปัจจัยด้าน อาชีพ พัฒนาคน โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ โดยอาศัยปัจจัย คือ เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านและ ความรู้ที่มีมาพัฒนา อาชีพด้านป่าไม้

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยยึดแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์      ต่อการดำรงชีพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนเกิดความสำนึกและตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เกิดการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน

ที่ตั้งโครงการ

โครงการหมุ่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก