ยินดีต้อนรับสู่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
 
 »โครงสร้างหน่วยงานภาคสนาม
 » KM ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
 » โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ บ้านห้วยปลาหลด
 

  
          "...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง
         คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่วง
         ไหลตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดิน และน้ำ..."

        

              
               1.
กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยยืดถือแนวทางพระราชดำริ
               2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผลักดันแนวทางพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร
                    ในพื้นที่ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
               3.
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้
               4. ประสานดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน กรณีทูลเกล้าฯถวายฎีกาการขอ
                    พระราชทานพระมาหากรุณา ฯลฯ ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงาน ก.ป.ร.        


          
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) โดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
           ร่วมกับส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จัดทำโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดตาก เสนอกรมอุทยานแห่งชาติ
           สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และต่อมาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ลงนาม
           อนุมัติโครงการแล้ว

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสันติ ทิมเกลี้ยง หัวหน้าโครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมน-
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศเป็นประธาน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 พร้อมด้วย นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมรูปพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วม
รับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดตาก
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสาน
โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ
หน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดตาก (หลังเก่า)
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ
และกิจการพิเศษ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริฯ และส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
โดยมีกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการ จ.ตาก
หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก และข้าราชการประชาชนจิตอาสา
ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณหนองหลวง
 

 

 

 นายสุรพล เกวี
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ

และกิจการพิเศษ

web
analytics

ปรับปรุงล่าสุด
13 พฤษภาคม 2562