แนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ
ซึ่งเกิดจากน้ำพระราชหฤทัย ที่จะให้ป่าอุดมสมบูรณ์
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ดังความว่า

" พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า "

พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่
ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
   
             

   
''...เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า
ทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดิน
และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์
และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ
ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้ง
จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งใดไปได้...''

     

 พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                      คัดจากหนังสือ "ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต"
                              จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการดำเนินงาน
                           โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
                         สวนป่าพระนามาภิไธย ภาคใต้ (พ.ศ.2535)

         

   
''...คนไทยทุกคนตระหนักในความสำคัญของป่าไม้
ว่ามีประโยชน์นานาประการ นอกเหนือจากจะช่วยขจัดอากาศที่เป็นพิษ
เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ และเป็นคลังแห่งยารักษาโรค
หลายพันหลายหมื่นชนิดที่เราได้ใช้กันอยู่
ตลอดจนที่กำลังรอการค้นคว้าวิจัยอีกเป็นจำนวนมากแล้ว
เรายังทราบดีว่าป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เรา...''
"...น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
รวมไปถึงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่างๆของชาติ
เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้
ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็ง เพื่อทะนุบำรุงสภาพแวดล้อม
อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย...''

 

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 26 ของสภาสตรีระหว่างประเทศ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2534


ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com