องค์ความรู้เกี่ยวกับ KM

KM แนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com