โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

จากการบินตรวจสภาพป่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขตติดต่อกับ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น และบริเวณบ้านพะละดอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตรวจยึดไม้ได้เป็นจำนวนมาก ต่อมา
อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายโกวิท ปัญญาตรง)
มาตรวจราชการในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรม ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายโกวิท ปัญญาตรง)ได้มีดำริที่เสนอจัดตั้งโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่ตื่น
และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในพื้นที่
จึงมอบหมายให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ประมวลเรื่องราวเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดพิจารณา
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณา ตามลำดับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำหนังสือราชการเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ เพื่อขอ
พระราชทานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นโครงการพระราชดำริ ต่อมาสำนัก ราชเลขาธิการโดยท่านผู้หญิง
มนัสนิตย์ วณิกกุล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มี หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ ) ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 00051.1/1072 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
ทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไว้เป็นโครงการพระราชดำริ เช่นเดียวกับ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผืนป่าแม่ตื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าอมก๋อย ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ผืนที่ป่าให้ดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบรูณ์ เพื่อความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน
 • ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเขื่อนพระปรมาภิไธยภูมิพลฯ
 • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ
 • ให้เกิดการพัฒนา เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ระยะยาว
 • ลดจำนวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้หลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางสังคมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ป่า ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ที่ตั้งโครงการ

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ท้องที่ตำบลแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด และตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 1,173 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 733,128 ไร่

สภาพปัญหา

 • ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร
 • ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและมีฐานะยากจนผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดจนขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภค และบริโภค
 • ราษฎรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 • ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้ดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบรูณ์
 • ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สมบรูณ์ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบรูณ์
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ในโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดตนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่าที่จำเป็น
 • ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรและเยาวชนให้มีความตระหนักเล็งเห็นถึงคุณค่าของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
               
 
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com