โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านมอโก้โพคี จังหวัดตาก

           สืบเนื่องจากนางปอเซ (ไม่มีนามสกุล) ราษฎรบ้านมอโก้โพคี หมู่2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ขอพระราชทานที่ทำกิน
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ บ้านซิแบร หมู่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)และผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริเข้าเฝ้าเพื่อโปรดเกล้าให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาถวาย เพื่อทรงมี พระราชวินิจฉัย
            ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้มีหนังสือที่ 0940/1600 ลงวันที่ 30 มกราคม 2549  ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  ดำเนินการ สำรวจข้อมูล
เบื้องต้น ผลการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น ผลปรากฏว่านางปอเซ (ไม่มีนามสกุล) เป็นราษฎรบ้านมอโก้โพคี หมู่ 2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตากมีบุตรจำนวน 2 คน ประกอบอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป มีที่ทำกินเป็น ลักษณะไร่หมุนเวียน จำนวน 5 แปลงๆ ละประมาณ 2 ไร่
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางในเขตป่าอนุรักษ์ ZONE C เป็นพื้นที่ ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 และเป็นพื้นที่
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการทางด้านการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้สามารถปรับตัวทันต่อ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายหรือเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าทดแทนและปลูกป่าเสริมในพื้นที่โครงการให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ทั้งใน
ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพป่าต้นน้ำลำธารส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า
 ให้ราษฎรและเยาวชนในพื้นที่โครงการมีจิตสำนึกมีความคิดและความตระหนักเพื่อให้เกิด แนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินในพื้นที่อนุรักษ์

ที่ตั้งโครงการ

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านมอโกโพคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก