โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์
       เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงงานติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ที่ได้พระราชทานไว้ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที่
โครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก (โครงการ พพพ. และโครงการ จคพ.) เมื่อช่วงปี  พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540 ซึ่งได้พระราชทาน
พระราชเสาวนีย์ ให้นายธานี  วิริยะรัตนพร ป่าไม้จังหวัดตาก (ตำแหน่งขณะนั้น) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541  ณ ศาลาทรงงาน บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7
ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อดำเนินงาน ความว่า “ป่าไม้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้ดีการปลูกไม้โตเร็วจะช่วยให้พื้นดิน เป็นแหล่งซับน้ำ
และป้องกันการพังทลายของดิน”   

วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2541
 เพื่อน้อมเกล้านำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ 5 ทฤษฎีมาเป็นหลักกำหนดวิธีดำเนินงาน
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำวาเล่ย์ ให้เป็นพื้นที่ป่าซับน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำอื่นๆ ในพื้นที่โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายและสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานร่วมกันกับทางราชการ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ
 เพื่อสร้างแหล่งอาหาร ในรูปแบบของป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัยและ อาหารของสัตว์บางชนิด
 เพื่อสร้างงาน / แรงงานในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

ที่ตั้งโครงการ
สำนักงานโครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/52 หมู่ที่ 8 (บ้านรวมไทยพัฒนา 2) ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก