โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านอุ้มผางคี จังหวัดตาก

              บ้านอุ้มผางคี หมู่ที่ 4 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  เป็นหมู่บ้านราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากะญอ อพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อประมาณ 300 ปีที่แล้ว คนสูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาหลัก มีอาชีพหลักคือทำไร่เลื่อนลอย พืชที่ปลูกเป็นพืช
เชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพด รองลงมาก็คือข้าว พื้นที่ทำกินติดกับพื้นที่ป่าธรรมชาติ ล่อแหลมต่อการแผ้วถาง ขยายเป็นพื้นที่ทำกินต่อๆออกไป มีที่อยู่อาศัย
และที่ทำกิน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ทั้งหมู่บ้านเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของห้วยอุ้มผาง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขา
ของแม่น้ำแม่กลอง ที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยอีกลุ่มน้ำหนึ่งหากได้น้อมนำ แนวทาง พระราชดำริจากโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา
อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโค๊ะ มาขยายผลและดำเนินการ ในพื้นที่ บ้านอุ้มผางคีและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว จะสามารถหยุดยั้งการทำลาย
พื้นที่ป่า ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนในที่สุด

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงระบบนิเวศป่าเสื่อมโทรม รอบหมู่บ้านอุ้มผางคีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ขยายเป็นที่ทำกินเพิ่มเติม
เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 34,148 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ ที่ทำกินและชุมชน 3 หมู่บ้าน