อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

1111111111อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
1111111111

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
รวม (คน)
กลุ่มงานทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
อำนวยการ
O1
O2
O3
K1
K2
K3
M1
M2
-

1. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน

-
-
-
-
-
-
-
1
1

2. นักวิชาการป่าไม้

-
-
-
5
22
4
-
-
31

3. เจ้าพนักงานป่าไม้

-
78
11
-
-
-
-
-
89

4. นักจัดการงานทั่วไป

-
3
-
1
1
-
-
-
2

5. เจ้าพนักงานธุรการ

-
3
-
-
-
-
-
-
3
6 . เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
1
-
-
-
-
-
-
3

7. นายช่างไฟฟ้า

-
2
-
-
-
-
-
-
1
8 . นายช่างสำรวจ
-
-
-
-
-
-
-
-
2
รวม
0
87
11
6
23
4
0
1
132
ลูกจ้างประจำ
-

1. คนงาน

17

2. ช่างไม้

1

3. ผู้ช่วยช่างไม้

1

4. นักการภารโรง

3

5. พนักงานขับรถยนต์

22

6. พนักงานพิทักษ์ป่า

88

7. พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

1

8. พนักงานสวนป่าชั้น 1

1
9. ยาม
9
รวม
143
พนักงานราชการ
จำนวน

กลุ่มบริหารทั่วไป

86
กลุ่มบริการ
481
รวม
567

       (ข้อมูลจากส่วนอำนวยการ ทส 0924.103/42 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552)

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน|คณะผู้บริหาร|บุคลากร|โครงสร้างภายใน|อัตรากำลัง