พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

   
    จังหวัดตาก
   
      1. พื้นที่จังหวัดตาก 10,814,809   ไร่    
      2. พื้นที่ป่า   7,878,729   ไร่   คิดเป็นพื้นที่ 73 % ของพื้นที่จังหวัดตาก
      3. พื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย
  3.1 อุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 แห่ง
เนื้อที่
1,338,000
     ไร่
  3.2 วนอุทยาน จำนวน 6 แห่ง
เนื้อที่
36,400
     ไร่
  3.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 5 แห่ง
เนื้อที่
3,798,967
     ไร่
  รวมพื้นที่
5,173,367
     ไร่
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    จังหวัดสุโขทัย            
   
      1. พื้นที่จังหวัดสุโขทัย   4,165,359    ไร่
      2. พื้นที่ป่า 1,329,997    ไร่    คิดเป็นพื้นที่ 32 % ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
      3. พื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย
    3.1 อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง
เนื้อที่
346,375
     ไร่
    3.2 วนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง
เนื้อที่
8,500
     ไร่
    3.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง
เนื้อที่
213,171
     ไร่
        รวมพื้นที่
568,046
     ไร่
               

กลับหน้าหลัก