สบอ.14
   โครงสร้างส่วนฟื้นฟูฯ
   กรอบอัตรากำลัง
   ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายจัดการที่ดิน
   โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
   พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ
   หนังสือเวียน   
 
 
 
 
???
Thursday, 26 January, 2012 9:44
* * * * * * * * * * * * * *

น้อย
ดี
ดีมาก

 

                           

 

                                             * * * * * * *

    วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    ประมวลภาพวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2552 (บำรุงรักษาต้นไม้) ณ อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

จัดการกับงานที่ล้นมือ
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 
   กิจกรรมแนวกันไฟ
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
    กิจกรรมดายวัชพืช
 
------------------------------------------------------------------------------------
  
 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้
 

Google


ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
. 0-5555-8343    0-5551-1142 451  Fax. 0-5555-8343
สถิติผุ้เข้าชม
Free Web Counter
? 1 ?? 2550
นายเกษม สุขวารี
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 
 
 
???