ภาพกิจกรรมส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
      วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552 นายสมบูรณ์ มณีนาวา อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ ได้เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมชมแปลงปลูกป่า (FPT) ในท้องที่ สบอ.14 โดยมีผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมพื้นที่แปลงปลูกป่า
     วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นตัวแทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เข้าร่วมพิธีวันรักต้นไมม้ ประจำปี พ.ศ. 2551 (บำรุงรักษาต้นไม้) ซึ่งกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินงาน ณ ทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
     วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ได้ดำเนินการรับมอบพื้นที่แปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 1 แปลง คือ แปลง FPT 14/1 ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ท้องที่บ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื้อที่ 2,000 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี 2549
     วันที่ 9 ตุลาคม 2551 นายพรพล รัชรากร เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8 ได้เดินทางจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) โดยมีข้าราชการ พนักงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมให้การต้อนรับ
     วันที่ 10 กันยายน กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวินตอนบนส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้นำราษฎร จำนวน 25 คน จากบ้านแม่กลองน้อยและบ้านอุ้มเปี้ยมเข้ารักการอบรมด้านการเพาะปลูกพืชเกษตรจากศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตากตามโครงการพัฒนาอาชีพราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน และสร้างเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
     วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวินตอนบนเดินทางไปร่วมพิธีปลูกป่า ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์
อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่ง ดำเนินการร่วมกัน โดย ทหาร หน่วยงานป่าไม้ หน่วยงานปกครอง ตชด.และราษฎรในพื้นที่พักพิงฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านมอเกอร์ อ.พบพระ จ.ตาก
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
     วันที่ 28 มิถุนายน 2551 พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช สนับสนุนโดย บริษัท ฟูจิตสึ(ประเทศไทย) จำกัด
     วันที่ 21 มิถุนายน 2551  พิธีเปิดสวนรุกขชาติทุ่งทะเลหลวง ณ บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
     วันที่ 5 มิถุนายน 2551 หน่วยงานภาคสนามในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมกับ
องค์กรชุมชนในท้องถิ่นและผู้นำศาสนาได้จัดโครงการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2551
ณ บ้านห้วยปลาหลด หมู่ 8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช      วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2551 ณ อุทยานทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก (โครงการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ)
กรมป่าไม้       วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2551 ณ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) จ.สุโขทัย (โครงการของกรมป่าไม้)
      วันที่ 30 เมษายน 2551 นายวิสูตร สมนึก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เดินทางมารับมอบตำแหน่งณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต. ป่ามะม่วง อ. เมือง จ.ตาก
      วันที่ 9 เมษายน 2551 กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง และสาละวินตอนบนศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก ทหาร ตชด. อส. ร่วมกับราษฎรบ้านอุ้มเปี้ยม บ้านแม่กลองน้อยและบ้านแม่กลองใหญ่ได้ร่วมกันจัดสัมมนาโครงการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันไฟป่าระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานส่วนฟื้นฟูฯ ได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการสำนักฯ 14 บริเวณหน้าบ้านพัก
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าไม้ชายน้ำปิง หน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 จัดงานพิธีปลูกต้นไม้เปิดโครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"   (ภาพกิจกรรม)
วันที่ 30 ตุลาคม 2550   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 จัดงานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2550 ณ บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื้อที่ 5 ไร่ (ภาพกิจกรรม)
    วันที่ 5 ตุลาคม 2550  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 7 รอบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาร่วมใจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ภาพกิจกรรม)
     วันที่ 27 กันยายน 2550 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 และคณะ เดินทางร่วมงานปลูกป่าโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ อุทยานตากสินมหาราช ต.แม่ท้อ เนื้อที่ 99 ไร ่ (ภาพกิจกรรม)
     วันที่ 21 กันยายน 2550 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)และผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะเดินทางไปร่วมพิธีปลูกป่าโครงการรักต้นน้ำ ด้วยผืนป่า 2 (รักษ์แม่น้ำ  แม่กลอง) บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เนื้อที่ 1,000 ไร่ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO GROUP  (ภาพกิจกรรม)
     วันที่ 14 กันยายน 2550 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) และ ผู้อำนวยส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะไปร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยม ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 300 ไร่   (ภาพกิจกรรม)

 

     วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ผู้อำนวยส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมคณะไปร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพพิธีเปิด)

 

 

     วันที่ 16 สิงหาคม 2550 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้มอบให้ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับมอบการสนับสนุนการปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า FPT 14/1 ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเนื้อที่ 1,000 ไร่ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  

 

     6  สิงหาคม  2550  เวลา  13.30  น. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  ( 5 ธันวาคม 2550)  บริเวณพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (ดอยผาตั้ง) โดยมีผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะเดินทางไปร่วมงานพิธี   (ภาพวันพิธี)

 

 

     2 สิงหาคม 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 109 ไร่ โดยมีผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะเดินทางไปร่วมงานพิธี (ภาพวันพิธี)  

 

     24 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะ โดยอนุมัติของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เขตพระราชฐานพระตำหนักเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์ (ภาพกิจกรรม)

 

     21 กรกฎาคม 2550 ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมคณะ โดยอนุมัติผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้เดินทางไปร่วมพิธีปลูกป่าตามโครงการรวมพลังพิทักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง เทิดไท้องค์ราชัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  (ภาพกิจกรรม)

 

     13 กรกฎาคม 2550 จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าและน้ำภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 9.00 น. โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมคณะเดินทางไปร่วมพิธี (ภาพกิจกรรม)
 
::: แนะนำ-ติชม Website ได้ที่ reforestation_tak@hotmail.com หรือ โทร. 0-5555-8343 ค่ะ :::