บริการของเรา

- การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง


- การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญและเกิดขึ้นภายในประเทศ