ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๘๑/๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดี

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง

ขอให้ทบทวนแนวทางเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย กรณี นายจามร พัฒนวงศ์มูเซอ

เเต่งตั้งผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งเเวดล้อมบางประการ หลังการทำลาย
ป่าไม้และเบิกความเป็นพยานศาล

หารือแนวทางเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกรณี นายจามร พัฒนวงศ์มูเซอ

สำเนาคำพิพากษาคดี นางสายน้ำ สัตยธรรมนายเทอดศักดิ์ หมอมนต์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
31 กรกฎาคม 2561
เวลา 14 นาฬิกา 12 นาที