เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ภาพกิจกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๗

   
เจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกิจกรรมเฉลิม​พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สบอ.๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดี นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ เนื่องในโอกาสมารับต่ำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สบอ.๑๔ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ในโอกาสรับต่ำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาร่วมใจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานในภาคสนาม รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ จังหวัดตาก
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗