กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจ
จัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
การเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงสายตาก – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


 

หน้า:1:2:3:4:5:

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5555-8059   E-Mail : icttakdnp14@hotmail.com