กิจกรรม

นายบัลลังก์ บินลอย หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ
การสำรวจข้อมูลแปลงที่มีการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลานสาง
จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจ
จัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
การเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงสายตาก – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


 

หน้า:1:2:3:4:5:

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250   E-Mail : ict takdnp14@hotmail.com , gis.tak2014@gmail.com