กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจ
จัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
การเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงสายตาก – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สบอ. ๑๔ (ตาก) ออกสำรวจข้อมูลพื้นที่ตามตัวชี้วัดที่ ๓๒
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมุลสารสนเทศออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ไม่ใช่ป่าและภูเขาหัวโล้น ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมุลสารสนเทศออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ไม่ใช่ป่าและภูเขาหัวโล้น ที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
เมื่อวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

หน้า:1:2:3:4:5:

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5555-8059   E-Mail : icttakdnp14@hotmail.com
  Copyright 2010. Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS Design by Free Website Templates for Flash Templates