งานงบประมาณการเงิน          และบัญชี
   งานพัสดุ อาคาร สถานที่         และยานพาหนะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
    โครงสร้างฝ่ายแผนงาน
    ภาระหน้าที่
    บุคลากร
    ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
    รายงานประจำปี
    คำรับรอง
   คำของบประมาณประจำปี
    รายงานต่างๆ
    การจัดการความรู้(km)
    PMQA
    เอกสารเผยแพร่
    รายงานติดตามประเมินผล
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
Friday, 13 July, 2012 13:57
 

ข้อมูลแก้ไข วันที่ 13 กรกฏาคม 2555
         
         
   
 
๑.
รายงาน อส. 301,อส.302,อส.303    ทุกวันที่ ๒ ของเดือน  
 
๒.
รายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนว
พระราชดำริ (พปป.54)    ทุกวันที่ ๒ ของเดือน
 
 
๓.
รายงานผลการปฏิบัติการ โครงการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ (รั้วลวดหนาม)    ทุกวันที่ ๒ ของเดือน
 
 
๔.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  
 
๕.
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น
นโยบายและข้อสั่งการ รมว.ทส.(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
 
 
๖.
รายงานสรุปประเด็นข้อสั่งการ รมว.ทส. และ ปกท.ทส.
ตามภาระกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ทุกวันที่ ๑๗ ของเดือน
 
 
๗.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ยิ่งลักษณ์)
ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน
 
 
รายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๕
ภายในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๕
 
 
รายงานผลดำเนินการตามแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ภายในวันที่ ๕ ก.ย. ๕๕
 
         


นายสุวิจิตร โกเฮง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ