ลักษณะสำคัญองค์กร
                     หมวด 1 การนำองค์กร
                     หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
                     หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการ
                     หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้
                     หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
                     หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
                     หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน
                     คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0
                     คู่มืออธิบายตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2552

 
                     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
                     แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
                        ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)ประจำปี 2552-2554
                     รายงานการประชุมคณะทำงานฯ
                          ครั้งที่ 1/2552
                          ครั้งที่ 2/2552
                          ครั้งที่ 3/2552
                          ครั้งที่ 4/2552
                          ครั้งที่ 5/2552
                     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ
                          ครั้งที่ 1/2552
                     ภาพกิจกรรม
 
                     ลักษณะสำคัญองค์กร
                      ลักษณะสำคัญองค์กรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ปี 2552
                     แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
                     หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
                     ลักษณะสำคัญขององค์กรประจำปี 2553

                             โครงการมุมสร้างสรรค์ ปี 2553
                             แนวทางการดำเนินงาน ปี 2553
                             รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 6 หมวด ปี 2553
                             รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553
                              รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553

  
                             คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
                              ปฏิทินการดำเนินงาน
                              รายงานการประชุม
                              แผนบริหารความเสี่ยงปี 2554

                              แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
                              ลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปี ๒๕๕๔