เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ
เรื่อง การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสาละวิน
เรื่อง การเปิดยุทธการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดตาก
เรื่อง แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าและทำเนียบรายชื่อข้าราชการ
และหน่วยงานในสังกัด กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ
เรื่อง แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวกล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเกี่ยวกับอรรถคดี
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการศูนย์ประสานยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ 
.


พ.อ.ศราวุฒิ เกิดหลำ หน.นท.ศปม.กอ.รมน.ภาค ๓
เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ...

นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒...

..
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร ในสังกัดสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
 
นายพนิต สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 
 
19 มีนาคม2562
เวลา 14 นาฬิกา 45 นาทีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 301 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th