นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)...
พ.อ.ศราวุฒิ เกิดหลำ หน.นท.ศปม.กอ.รมน.ภาค ๓
เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ...

นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒...

..
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
 
นายพนิต สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 
 
15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10 นาฬิกา 45 นาทีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 301 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th