สบอ.๑๔ (ตาก) โดย นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.ตาก
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
...
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าร่วม เปิดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐาน
ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)...
นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม...
นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ
ร้านค้างาช้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ และสถานที่ดำเนินกิจการ
บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรม อส
โดย นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผอ. ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า...
นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า
ในสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
" รดน้ำดำหัว " ในงานมีการจัดกิจกรรม
รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔...
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) รับลงทะเบียนงาช้าง
(วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียน) ซึ่งมีประชาชนทยอย
นำงาช้างที่อยู่ในการครอบครองมาลงทะเบียน
โดยมีนายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔...
สรุปกิจกรรมการตรวจสุขภาพหมีควายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า)

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ำ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ำ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
กิจกรรมโครงการ "เที่ยวป่าหน้าฝน เที่ยวยลอุ้มผางคี"
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายไพฑูรย์ ตนพยอม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิค
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก จังหวัดตาก
การประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญา CITES เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CITES Cop ๑๖
ณ ห้องประชุมทับทิม เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญา CITES เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CITES Cop ๑๖
ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การป้องกันโรคอุบัติใหม่
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔ และนายไพฑูรย์ ตนพยอม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕


นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 601 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th