โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดตาก

เป็นโครงการซึ่งกองทัพภาคที่ 3โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการ เพื่อความมั่นคงพื้นที่กองทัพภาคที่ 3ได้จัดร่างโครงการฯ ขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายในอันที่จะสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนโดยการจัดระเบียบชุมชนกำหนดสถานะบุคคลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในพื้นที่
เป้าหมายโครงการ ซึ่งที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2539 เห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าว และให้หน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งงบประมาณปกติดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายโครงการให้กองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ จังหวัดตาก – แม่ฮ่องสอน
และหน่วยงานร่วมโครงการเป็นหน่วยปฏิบัติ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดระเบียบชุมชนตามแนวชายแดน ไทย – พม่า ด้านจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อให้ เป็นถิ่นฐานถาวรที่มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในพื้นที่เหมาะสม และนำไปสู่การเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของรัฐ
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – พม่า และป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชน ที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย – พม่าในพื้นที่โครงการฯ ทั้งทางด้านการพัฒนาอาชีพ
เพื่อยกระดับรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
 เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการฯ โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหาร จัดการโดยมีแนวทางดำเนินการที่เสริมสร้างและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน
 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – พม่า ในพื้นที่โครงการฯ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูล
กระบวนการวางแผน และการประสานแผนในลักษณะบูรณาการ โดยให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
 

ที่ตั้งโครงการ

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก