รวมภาพกิจกรรมงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมงานอำนวยการบริหารโครงการและติดตามงาน  จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานสาธิตและสำรวจการปลูกป่าฟืนหรือป่าเปียกหรือโป่งเทียม จำนวน 1 งาน

กิจกรรมงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสู่ชุมชน  จำนวน 2  งาน

กิจกรรมงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน  จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 1  งาน

กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย  จำนวน  10,000 กล้า

กิจกรรมแนวกันไฟ จำนวน  21 กิโลเมตร

กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ปี  จำนวน  800 ไร่

กิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน  750 ไร่

กิจกรรมบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2 – 6 ปี  จำนวน  200  ไร่