ยินดีต้อนรับสู่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
             
 
  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสันติ ทิมเกลี้ยง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมน-
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย. นายอำเภอ
คีรีมาศเป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ
  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 พร้อมด้วย นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วม
รับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดตาก
  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายสุรพล เกวี
ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
ณ หน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดตาก (หลังเก่า)
  วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ และส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา ณ บริเวณหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก และข้าราชการประชาชนจิตอาสา ได้ร่วม
กันพัฒนาบริเวณหนองหลวง
  วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายทวีวรรธน์ แดงมณี หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดตาก สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ร่วมกับราษรในพื้นที่ จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ปล่อยไก่ป่าและไก่ฟ้าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 40 ตัว บวชป่าและพิธีสืบชะตาสายน้ำ ณ บ้านป่าต้นน้ำห้วยหินลาด ม.1
ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทย คณะครูและนักเรียนรวมไทยพัฒนา 4
เจ้าหน้าที่จิตอาสานิ่มซี่เส็ง ชาวบ้านและจิตอาสาชุมชนบ้านทหารผ่านศึก โดยมีนายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา
ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฝายชะลอน้ำ ณ. ลำห้วยบ้านทหารผ่านศึก ม.4
ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทน ผอ.สบอ.14 (ตาก)
นายสมพร งาเนียม หน.โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ
หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรบ้านมะโอโคะร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม
และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก (หมู่บ้านยามชายแดน)
  วันที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
และเยี่ยมราษฎรโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก สถานีสหัส
บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู) พร้อมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 250 ถุง แก่ราษฎรโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วน
ประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมให้การต้อนรับ
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตรวจติดตามความ
ก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับราษฎร ชุมชน บ้านทหารผ่านศึก ม.4
ต.รวมไทยพัฒนา และนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การดำเนินการ ตามหลัก
ทฤษฎีพอเพียงในการทำเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไหม การเลี้ยงปลาเลี้ยงกบและการปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อให้สามารถ
ทำกินในพื้นที่ขนาดเล็กได้ โดยไม่ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทำกินและลดปัญหาการใช้สารเคมี
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก นายสาธิตย์ มณฑาทิพย์ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่
ประจำโครงการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแจกจ่ายกล้าไม้ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,และชาวบ้านประชาชน
  วันนี้ 12 ธันวาคม 2561 นายสายชล วงษ์เมือง หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานี
โกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ร่วมกับ จนท.ขสป.แม่ตื่น ผู้ปกครอง นักเรียน อาจารย์
และนักเรียน รร.ตชด.บ้านแสมใหญ่ ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์พวงทอง ที่ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้ปลูกไว้ที่ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.ตชด.บ้านแสมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ในคราวเดินทางมาติดตาม และขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎรโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อนำ
ไปสี เป็นข้าวสารประกอบเลี้ยงอาหารแก่ นักเรียน รร.ตชด.บ้านแสมใหญ่
  นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดตาก เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 61 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มาตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่โรงเรียนบ้านน้ำหอม ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในการนี้ สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สมุดแก่ทางโรงเรียนด้วย
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา นายสาธิต มณฑาทิพย์ และเจ้าหน้าที่โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพบพระ เจ้าหน้าที่ทหารควบคุม บก.ฉก.ร.14 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสา โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน ร่วมกิจกรรมหน่วนบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Ampheyim Mobile service) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ บริเวณบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  วันที่ 19-22 พ.ย.61 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ ๑ (บ้านห้วยน้ำเย็น) เชิญคุณกมลวรรจน์ โตบุญช่วย ผู้เชี่ยวชาญกาแฟ มาตรฐาน Q-grader มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปลูก กาแฟควบคู่กับ
การดูแลป่าต้นน้ำในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งจะยกระดับกาแฟในพื้นที่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสาธิต มณฑาทิพย์ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน เรื่องการปลูกพืชไม้ผลตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการทำผลิตภัณฑ์ แปรรูปน้ำเสาวรส
ณ บ้านทหารผ่านศึก (บ้านรวมไทยพัฒนา 14) หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสาธิต มณฑาทิพย์ หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่
ตรวจติดตามกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการปลูกและแปรรูปหม่อน
บ้านผ่านศึกพัฒนา (บ้านรวมไทยพัฒนา 14) ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมกับนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา,เจ้าหน้าที่ อบต.รวมไทยพัฒนา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ฉก.ร.14 ฯลฯ
ร่วมกิจกรรมโครงการ ตากเมืองสะอาด "1 อปท 1 ถนนสะอาด" องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ณ บริเวณ
จุดเริ่มต้น: ซุ้มประตูทางเข้าบ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ถึงจุดสิ้นสุด:
สี่แยกบ้านเสริมสุข หมู่ที่ 11 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสายชล วงษ์เมือง หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการ
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตากประจำปี 2562 ณ. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
หมู่ที่ 8 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมงาน โดยโครงการฯ ได้นำกล้าหมาก และกล้ามะตึงยาง
ไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 กล้า
  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระ และ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ฉก.ร.๑๔ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหน้าศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30 น. นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลานสาง ,เจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 2
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ร่วมกิจกรรม"ร่วมใจทำความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตาก" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย)
  วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสาธิต มณฑาทิพย์ หัวหน้าโครงการป่าซับนำคีรีราษฎร์ ได้ทำการต้อนรับ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงาน ประจำปี
งบประมาณ 2561 และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพบพระ จ.ตาก
  วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง
จังหวัดตากโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
  วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ในฐานะประธานคณะทำงาน
การจัดการความรู้ (KM) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และกลั่นกรองเอกสาร "การส่งเสริมการปลูกบุกไข่ เชิงระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างมีส่วนร่วม" โดยจักได้ดำเนินการ
ปรับแก้ และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป
  วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนัก
จัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี นายเสกสรร จันสุปิน ราษฎรบ้านวังหม้อใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขอพระราชทานโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำห้วยย่าม่องตอนบน และตอนล่างโดยจักได้รวบรวมรายงานเรื่องให้ กรมฯ พิจารณา ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
  นายทวีวรรธน์ แดงมณี หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ ๑
(บ้านห้วยน้ำเย็น) ตรวจติดตามงานส่งเสริมการปลูกบุกไข่ เพื่อสร้างรายได้ พร้อมรับขึ้นทะเบียน และออกหนังสือรับรอง
ให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวน 38 ราย พื้นที่รวม 42 ไร่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ให้สามารถนำผลผลิตที่ปลูกออกมาจำหน่าย ทั้งยังเป็นการสร้างระบบส่งเสริมการปลูกบุกไข่ให้มีความยั่งยืนต่อไป
  วันที่ 8 กันยายน 2561 นายสายชล วงษ์เมือง หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
สถานี โกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ ปลัด อบต.สามหมื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต.สามหมื่น ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ น้ำตกโปโลเล บ้านละเผ่ใหม่ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
วันที่ 3-4 กันยายน 2561 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 4 (ตาก) เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางเลื่อน อดทน
และนายชาลี ชาริดา ราษฎรบ้านผาร่อง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง
ระบบประปา พร้อมระบบส่งน้ำ และนางสมบุญ แสงเมือง ราษฎรบ้านสันดินแดน หมู่ที่ 4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อมระบบส่งน้ำ

  วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ และหัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ร่วมพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และนายโกวิท ปัญญาตรง ณ วัดห้วยชลอบ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายทวีวรรธน์ แดงมณี หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ ๑ (บ้านห้วยน้ำเย็น) ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านห้วยน้ำเย็น จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86
พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านห้วยน้ำเย็น ม.1 ต.แม่ตื่น อ.บ้านแม่ระมาด จ.ตาก

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอุทยานเแห่งชาติ รามคำแหง
อำเภอคีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน และราษฎรในท้องที่ตำบลศรีคีรีมาศ ดำเนินการจัดพิธีปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา บริเวณท้องที่หมู่ที่ 4 บ้านนาลานทอง
ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายสุรพล เกวี ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สบอ.14 (ตาก)
และเจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯร่วมกับกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ในพื้นที่ ต.ตากออก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่แม่บอน ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โครงการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก , โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์
อ.พบพระ จ.ตาก และโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ศาลาทรงงาน บ้านรวมไทยพัฒนา 1
หมู่ที่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 / ผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานงาน โครงการพระราชดำริ และความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสายชล วงษ์เมือง หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บริเวณบ้านห้วยอีก้าง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารประวัติศาสตร์
  บ้านรวมไทยพัฒนา7 หมู่3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุรพล เกวี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และถวายเทียน
จำนำพรรษา ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
  วันที่ 28 มิ.ย.61 นายสมพร งาเนียม หัวหน้าโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
ร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ราษฎร ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และกองกำลังชนกลุ่มน้อย (D.K.B.A.)
และราษฎรบ้านใหม่สะข๋านตี้ อ.ชูการี จ.กอกาเร็ก (รัฐกะเหรี่ยง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าอาเซียน จำนวน 2,000 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ ในท้องที่หมู่บ้านบ่อแร่ ม.2 ต.แม่จันอ.อุ้มผาง จ.ตาก
  วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
และเยี่ยมราษฎรโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2
(บ้านละเผ่ใหม่)
  เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 นายนรินทร์ สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อบต.คีรีราษฎร์ , ทหาร , ตำรวจ , ส่วนข้าราชการ , และประชาชน ร่วมปลูกป่า ท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำเพื่อเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทร เทพยวรางกูรในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญพระชนม์พรรษา ๖๖ พรรษา
  วันที่ 16 มิ.ย.61 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ,ชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพในพื้นที่
อ.พบพระ จ.ตาก (ตามพระราชดำริ) ร่วมกิจกรรมส่งเสริม "การปลูกไม้ผลเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน" ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติตาก , โครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.พบพระ , ราษฎรบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 13 ปลูกต้นหม่อน
ณ แปลงสาธิต บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 13
             วันที่ 15 มิ.ย. 61 นายสายชล วงษ์เมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบ้านอู่หู่ ม.8 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน
นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธี
             วันที่ 15 มิ.ย.61 นายสันติ ทิมเกลี้ยง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติรามคำแหง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย อบต.น้ำพุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชน ตำบลน้ำพุดำเนินการปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลท้องที่ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำตกสายรุ้ง ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
             ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิ.ย.61 กลุ่มส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย บ้านห้วยปลาหลด ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ
หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ภายในงาน
"เที่ยว ช็อป กิน สองแผ่นดินแม่สอด" Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน อ.แม่สอด จ.ตาก
             เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการ
หลวง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 

         วันที่ 2 มิ.ย. 61 ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14  ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเชิงระบบนิเวศหรือการปลูกป่าแบบ Miyawaki  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง)

 

         ในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 61 หน่วยงานในสังกัด ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่.14 (ตาก) ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีราษฎร
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ปลูกต้นไม้จำนวนรวม 5,800 ต้น

           นายวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริตามกำหนดการติดตามและขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
 

          พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 และคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตาก และจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การสร้างฝายมีชีวิต พร้อมกับปลูกต้นไทร  ปล่อยปลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม
พ.ศ.2561

 

          นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
(พุ่มเงิน พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12สิงหาคม 2560
ณ บริเวณอาคารกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก

 

          นายสุรพล เกวี และข้าราชการ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ สบอ.14 (ตาก) เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

            นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริเเละกิจการพิเศษ ข้าราชการเเละ เจ้าหน้าที่ส่วน
ประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19 - 21ธันวาคม 2559
 

          นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ อาคารหอกิตติคุณ
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559

 

          พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง
กองทัพบก  และคณะ   ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

          พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
กองทัพบก  และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศิลปาชีพในพื้นที่โครงการ
จัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

             ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ  (คุณน้ำผึ้ง) หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร พร้อมคณะ บันทึกเทป
รายการ เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์ และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริบ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 

          นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา
อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ บ้านมะโอโค๊ะเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

 

          นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก และโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

 

          เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก)ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

 

          เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลงนามถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

 

      

          เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2559 ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง ต. ระแหง อ. เมืองตาก จ. ตาก

 
          นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เป็นประธานในการทำบุญสำนักงานใหม่ของส่วน
ประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมี
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญ
 

          คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ตรวจติดตามกลุ่ม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ผักหวาน บ้านเกลียวทอง ม.9 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

          นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ
หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมนา เรื่องการดำเนินโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม
2559

 
 

          นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มส่งเสริมการเก็บ
ดอกไม้กวาด (ก๋ง) เพื่อทำไม้กวาด บ้านกล้อทอ ม.2  ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่า
รักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ณ ห้องประชุม อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 
          ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะตรวจติดตามการ
ดำเนินงานการส่งเสริมปลูกสมุนไพรตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในท้องที่ จ.ตาก
และมอบถุงพระราชทาน ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
 
          ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามงานการส่งเสริมปลูกพืช
สมุนไพร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในท้องที่จังหวัดตาก ณ บริเวณโครงการ
อนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานี สหัสบุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
 
          นายสุรพล เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการ พิเศษพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีและในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ5 รอบ 60 พรรษา ณ บ้านน้ำพุใต้ ม.7 ต.บ้านน้ำพุ
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
 

          คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2558 ตรวจติดตามกลุ่ม
ส่งเสริมการเก็บดอกไม้กวาด (ก๋ง) เพื่อทำไม้กวาด บ้านกล้อทอ ม.2  ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

 

          นายศักดา แก้วมรกต และนายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก สบอ.14 (ตาก)
ให้เข้าร่วมประชุมบูรณาการการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ สำนักงาน กศน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 

        นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการ สบอ.14 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและกลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการปลูกป่าสร้างรายได้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 
 
     นายไพศาล สถิตวิบูลย์ ผอ.สบอ.14 นายสุรพล เกวี ผอ.สปค. และข้าราชการเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกรมวังผู้ใหญ่ ณ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

 
 
 

          ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ มอบสิ่งของพระราชทาน
(เสื้อกันหนาวและผ้าห่มพระราชทาน)ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
และคณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอม

          ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เฝ้ารับ – ส่ง
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
บนที่สูงตามพระราชดำริฯ บ้านมอตะหลั่ว และโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามพระราชดำริฯ บ้านห้วยพลู อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่23 ธันวาคม 2547

 
 
 
 

          กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้กวาดและจักสานบ้านแม่กึ้ดหลวงรับโล่รางวัลชมเชยการประกวดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า
รักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

 
 

          คณะกรรมการตัดสินรางวัลระดับกรม ตรวจผลงาน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านแม่กึ้ดหลวง
หมู่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

 

          ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ (นายสุรพล เกวี) ข้าราชการและพนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งาน "มหกรรมปองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" จังหวัดตาก เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารหอกิตติคุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และกลุ่มงานกฎหมายดำเนินกิจกรรม
สนทนาและรับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่14 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

 

          หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ ป่าและพันธุ์พืช (นายอนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย) พร้อมคณะตรวจติดตาม 
ผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

 
 
 

          ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 ล้านกล้า
80พรรษามหาราชินี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

 
 

 

          นายพลากรสุวรรณรัฐองคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

 

 
          ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14 และผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ นำคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ กบอ. และตรวจติดตามกิจกรรมนาแลกป่าและเพาะชำกล้าไม้ ของโครงการอนุรักษ์
สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีที่ 4 (บ้านละเผ่ใหม่) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556