โครงสร้างการบริหารงาน
 
นายสันติ ทิมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าโครงการพัฒนาการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  จังหวัดสุโขทัย