อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
         
 

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน        จำนวน        1      คน 
พนักงานราชการ                            จำนวน        1      คน
                                                         รวม            2      คน