อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
     
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน           จำนวน       1        คน
                                                            รวม           1        คน