รวมภาพกิจกรรมงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่า เพื่อสนับสนุนชุมชน จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานอำนวยการและบริหารโครงการ จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานประชาสัมพันธุ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1  งาน

กิจกรรมแนวกันไฟ จำนวน 50 กิโลเมตร