เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ภาพกิจกรรมการให้บริการ ปี ๒๕๕๙
เข้าร่วมประชุม เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
โดยมี นางนันทารัตน์ ทั่งจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม

การเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงสายตาก – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระหว่างเดือน สิงหาคม กันยายน ๒๕๕๙
ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง


เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว