เส้นทางคมนาคม
         
 
การเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดตาก ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก – แม่สอด) ระยะทางประมาณ
86 กิโลเมตร ต่อจากนั้นใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด – อุ้มผาง) ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร จนถึง อำเภออุ้มผาง แล้วแยกออกจากตัวอำเภออุ้มผางตามเส้นทางไปตำบลแม่จัน และแยกออกจากตำบลแม่จัน
ไปบ้านมะโอโค๊ะ ระยะทางรวมจากอำเภออุ้มผางถึงโครงการฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร