โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
        เกิดขึ้นจากการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ ของสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของราษฎร ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
รามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น โดยใช้แนวทางตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการพัฒนาของโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการ ทางด้านการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถปรับตัวทันต่อ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายหรือเสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าทดแทน และปลูกป่าเสริมในพื้นที่โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพป่า
ที่สมบูรณ์ ทั้งในระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าต้นน้ำลำธารส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า
ให้ราษฎรและเยาวชนในพื้นที่โครงการมีจิตสำนึกมีความคิดและความตระหนักเพื่อให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินในพื้นที่อนุรักษ์

ที่ตั้งโครงการ

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย มีที่ทำการตั้งอยู่ ที่บ้านกว้าว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย