กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพื่อประมวลผลหาความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2555

 

หน้า:1:2:3:4:5

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5555-8059   E-Mail : icttakdnp14@hotmail.com