โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านมะโอโค๊ะ)
              เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรในโครงการจัดตั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 ซึ่งได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ
พลตรีชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก – แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการ ประสานงานโครงการ จัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอพบพระจังหวัดตาก ให้พิจารณานำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็น
ยามตาม
แนวชายแดนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดน 
การแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน

วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามแนวชายแดน
     ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานและการปกครองตามแนวชายแดนไทย–พม่า ด้านจังหวัดตากที่มีสภาพพื้นที่ตามที่กำหนดให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามระเบียบ
      กฎหมาย
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมในด้านการพัฒนาเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และอยู่อย่าง
     พอกินพอใช้
 เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับกลุ่มบ้านใหญ่ หรือส่วนราชการ
    ได้อย่างทันเวลา
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม
 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริที่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างประสานเกื้อกูลกัน
 เพื่อกำหนดแนวเขตชายแดนให้ชัดเจน  และลดการกระทบกระทั่ง และความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ตั้งโครงการ

บ้านมะโอโค๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 17,810 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ ที่ทำกินและชุมชน จำนวน 1 หมู่บ้าน